Dilluns, 01 de juny del 2020
Suggeriments

 

Bústia de Suggeriments

 
NOTA: Totes les comunicacions seran estudiades amb deteniment i s'informarà les persones que hagin tramès els suggeriments i/o les queixes. Gràcies per la vostra col·laboració.

  
Nom
Cognoms
Centre/Dept./Servei
Telèfon
Fax
E-mail
Tipus d'usuari Professorat
PAS
Alumnat
Altres:  
Suggeriment i/o queixa:

   


Compromís de confidencialitat: La Universitat de Lleida es compromet a no transferir les dades obtingudes per mitjà d'aquest formulari i a utilitzar-les únicament pel fi pel qual han estat demanades
 
 
Universitat de Lleida. Formació del Professorat Universitari.
Tel. 973 706633. A/e: formaciopdi@udl.cat